Definicija nekretnina, postrojenja i opreme

Nekretnine, postrojenja i oprema (PP&E) uključuju materijalne predmete za koje se očekuje da će se koristiti u više od jednog izvještajnog razdoblja i koji se koriste u proizvodnji, iznajmljivanju ili administraciji. To može uključivati ​​predmete nabavljene iz sigurnosnih ili okolišnih razloga. U određenim industrijama s intenzivnom imovinom, PP&E je najveća klasa imovine.

PP&E stavke obično se grupiraju u klase, koje su skupine imovine slične prirode i namjene. Primjeri klasa PP&E su zgrade, namještaj i oprema, zemljište, strojevi i motorna vozila. Stavke grupirane u klasi obično se amortiziraju pomoću uobičajenog izračuna amortizacije.

Prilikom evidentiranja predmeta u PP&E, uključite u njegov trošak nabavnu cijenu imovine i povezane poreze, kao i sve povezane troškove gradnje, uvozne carine, prijevoz i rukovanje, pripremu mjesta i instalaciju. Kada stavka ima relativno nisku cijenu, ona se obično tereti za trošak, a ne da bi bila evidentirana u PP&E, kako bi se smanjio rad na praćenju imovine računovodstvenog odjela; prag ispod kojeg se stavke terete za trošak naziva se granicom kapitalizacije.