Troškovi na razini serije

Trošak na razini serije je trošak povezan s grupom jedinica, ali koji nije povezan s određenim pojedinačnim jedinicama. Na primjer, troškovi nastali uspostavljanjem proizvodnog ciklusa povezani su sa serijom robe koja je naknadno proizvedena. Koncept se koristi za raspodjelu općih troškova, gdje su troškovi na razini serije raspodijeljeni među jedinicama u seriji.