Izravna marža

Izravna marža je postotak dohotka ostvaren kada se od prodaje oduzmu svi izravni troškovi. Ova je marža korisna za određivanje iznosa zarade na temelju primjene varijabilnih troškova na prodaju. Ta je marža veća od bruto marže, jer izračun bruto marže uključuje i tvorničke režijske troškove. Izračun izravne marže je:

(Prodaja - izravni troškovi) ÷ Prodaja = izravna marža

Slični pojmovi

Izravna marža poznata je i kao marža doprinosa.