Trošak deprecijacije

Trošak amortizacije je onaj dio dugotrajne imovine koji se smatra potrošenim u tekućem razdoblju. Tada se taj iznos tereti za trošak. Namjera je ove naplate postupno smanjivati ​​knjigovodstvenu vrijednost osnovnih sredstava jer se njihova vrijednost troši s vremenom. Ovo je nenovčani trošak; odnosno nema povezanog odljeva novca.

Kada se izvrši unos na račun troškova amortizacije, kompenzacijski kredit odnosi se na račun akumulirane amortizacije, koji predstavlja kontu imovine koja prebacuje račun fiksne imovine (imovine). Stanje na računu troškova amortizacije povećava se tijekom fiskalne godine subjekta, a zatim se ispire i postavlja na nulu kao dio postupka zatvaranja na kraju godine. Račun se zatim ponovno koristi za pohranu troškova amortizacije u sljedećoj fiskalnoj godini.

Isti koncept koristi se za nematerijalnu imovinu, gdje se račun pripadajućih troškova naziva trošak amortizacije.