Trošak koji se amortizira

Trošak koji se amortizira kombinirani je trošak nabave i ugradnje osnovnog sredstva umanjen za njegovu procijenjenu vrijednost spašavanja. Trošak koji se amortizira koristi se kao osnova za periodičnu amortizaciju imovine. Na primjer, poduzeće kupuje stroj za 10.000 američkih dolara i procjenjuje da će na kraju radnog vijeka stroj imati vrijednost spašavanja od 2.000 američkih dolara. Prema tome, trošak stroja koji se amortizira iznosi 8000 USD, što se izračunava na sljedeći način:

10.000 USD nabavne cijene - 2.000 USD Vrijednost spašavanja = 8.000 USD Trošak koji se amortizira

Tada tvrtka koristi metodu amortizacije, poput linearne metode, kako bi postupno naplaćivala trošak amortizacije od 8.000 američkih dolara u trošak tijekom korisnog vijeka trajanja stroja.

Koncept se ne odnosi na nematerijalnu imovinu, jer se ova vrsta imovine amortizira, a ne amortizira.