Podnošljiva stopa odstupanja

Podnošljiva stopa odstupanja najveća je postotna varijansa iskusna u uzorkovanju revizije koju će revizor prihvatiti kako bi se oslonio na određenu kontrolu. Ako je stopa odstupanja viša od ove granične vrijednosti, tada se revizor ne može osloniti na kontrolu.