Je li zemljište tekuća imovina?

Zemljište je dugotrajno sredstvo, što znači da bi njegovo očekivano razdoblje korištenja trebalo premašiti godinu dana. Budući da je imovina uvrštena u klasifikaciju kratkotrajne imovine samo ako se očekuje da će biti likvidirana u roku od jedne godine, zemljište se ne bi trebalo klasificirati kao tekuća imovina. Umjesto toga, zemljište je klasificirano kao dugoročna imovina i tako je kategorizirano u klasifikaciji osnovnih sredstava u bilanci.

Ako išta drugo, zemlja se smatra najdugovječnijim dobrom, jer se ne može amortizirati, pa tako u osnovi ima vječni vijek trajanja. Jedina je iznimka kada se iz zemlje vade prirodni resursi, u kojem slučaju bi se očekivano razdoblje iscrpljenja za vađenje resursa moglo smatrati vijekom trajanja zemljišnog dobra.