Revalorizacijski višak

Revalorizacijski višak je račun glavnice na kojem se pohranjuju sve promjene vrijednosti kapitalne imovine u porastu. Ako se revalorizirana imovina naknadno izbaci iz poslovanja, sav preostali revalorizacijski višak knjiži se na račun zadržane dobiti subjekta.

Ovaj se višak koristi samo kada organizacija izrađuje svoje financijske izvještaje u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Nikakav revalorizacijski višak nije dopušten za tvrtku koja koristi općeprihvaćene računovodstvene principe.