Metoda uspješnih napora

Metoda uspješnih napora koristi se u naftnoj i plinskoj industriji za pokrivanje određenih operativnih troškova. Prema metodi uspješnih napora, tvrtka kapitalizira one troškove povezane s smještajem novih rezervi nafte i plina tek kad su te rezerve pronađene. Ako nastanu troškovi istraživanja i ne pronađu se nove rezerve, tada se troškovi terete troškovima po nastanku. Neki se troškovi mogu kapitalizirati kao bušotine u tijeku dok ne postoje dodatne informacije o postojanju budućih naknada; čim dodatne informacije postanu dostupne, ti se troškovi mogu ili teretiti (ako nema budućih koristi) ili se mogu reklasificirati u osnovna sredstva (ako postoje buduće koristi). U potonjem slučaju, ti se troškovi amortiziraju kako se proizvodnja dogodi, tako da troškovi nadoknađuju prihode.

Metoda uspješnih napora konzervativan je pristup računovodstvu nafte i plina, jer zahtijeva trenutne troškove u slučaju bušenja "suhe rupe". Na taj se način priznavanje troškova ubrzava, a najmanji iznos izdataka evidentira se kao imovina u bilanci. Također, budući da se kapitalizira manji broj troškova, manji je rizik da će velika količina kapitalizirane imovine biti iznenada terećena za troškove zbog umanjenja rezervi nafte i plina u tvrtki.

Alternativni pristup koji omogućuje kapitalizaciju većeg iznosa troškova je metoda punih troškova.