Omjer dugoročnog duga i kapitala

Omjer dugoročnog duga i kapitala metoda je koja se koristi za određivanje poluge koju je poduzeće preuzelo. Da biste izveli omjer, podijelite dugoročni dug entiteta s ukupnim iznosom njegovih običnih dionica i povlaštenih dionica. Formula je:

Dugoročni dug ÷ (uobičajene dionice + preferencijalne dionice) = omjer dugoročnog duga i kapitala

Kada je omjer razmjerno visok, to implicira da je poduzeće u većem riziku od bankrota, jer možda neće moći platiti trošak kamata na dug ako mu novčani tijekovi opadaju. To je veći problem u razdobljima kada se kamatne stope povećavaju ili kada novčani tijekovi poduzeća podliježu velikim promjenama ili kad subjekt ima na raspolaganju relativno male novčane rezerve za podmirivanje svojih dužničkih obveza.

Omjer se ponekad koristi za usporedbu razine poluge poduzeća s razinom njegovih konkurenata kako bi se utvrdilo je li razina poluge razumna.

Standardni omjer duga i kapitala može biti pouzdaniji pokazatelj financijske održivosti poduzeća, jer uključuje i sav kratkoročni dug. To je posebno slučaj kada organizacija ima velik iznos duga koji dospijeva u roku od sljedeće godine, a koji se ne bi pojavio u omjeru dugoročnog duga i kapitala.