Definicija računovodstvene konvencije

Računovodstvena konvencija uobičajena je praksa koja se koristi kao smjernica prilikom evidentiranja poslovne transakcije. Koristi se kada u računovodstvenim standardima ne postoje konačne smjernice koje uređuju određenu situaciju. Stoga računovodstvene konvencije služe za popunjavanje praznina koje još nisu riješene računovodstvenim standardima.

Kako se opseg i detalji računovodstvenih standarda i dalje povećavaju, sve je manje područja u kojima se računovodstvene konvencije i dalje mogu koristiti. Međutim, potreban je velik broj računovodstvenih konvencija u računovodstvu specifičnom za pojedinu industriju, jer mnoga od tih područja računovodstvenim standardima još nisu obrađena.

Računovodstvene konvencije neophodan su dio računovodstvene profesije, jer rezultiraju time da više organizacija na isti način evidentira transakcije. To omogućuje pouzdanu usporedbu financijskih rezultata, financijskog stanja i novčanih tijekova mnogih organizacija.

Računovodstvene konvencije mogu se s vremenom mijenjati kako bi odražavale promjene u prevlasti općeg mišljenja o načinu postupanja s transakcijom.