Optimalna cijena

Optimalna cijena je ona cijena u kojoj je maksimalan ukupan profit prodavatelja. Kada je cijena preniska, prodavatelj premješta velik broj jedinica, ali ne ostvaruje najvišu moguću ukupnu dobit. Kada je cijena previsoka, prodavač premješta premalo jedinica s velikom maržom po jedinici, pa tako postiže manju ukupnu dobit. Optimalna cijena obično se pronalazi metodom pokušaja i pogrešaka kako bi se vidjelo koja će cijena rezultirati prodajom idealne jedinične količine.