Obračunata obveza za najamninu

Obračunata obveza najamnine je bilančni račun na kojem se čuva iznos najamnine koji je nastao, ali još nije plaćen. Ovaj račun koristi stanar koji je sklopio ugovor o najmu objekta sa stanodavcem. Obveza se obično uključuje na račun obračunatih obveza, zajedno sa svim ostalim obračunskim razdobljima. Međutim, ako je prikupljeni iznos najamnine dovoljno velik, uprava će ga možda htjeti zabilježiti na zasebnom računu.