Vječni FIFO

Perpetual FIFO je sustav praćenja tijeka troškova prema kojem se pretpostavlja da je prva nabavljena jedinica zaliha prva potrošena ili prodana jedinica. Uz to, ovaj tijek troškova događa se u sustavu vječne zalihe, gdje se priljevi i odljevi zaliha bilježe u evidenciji zaliha čim se dogode transakcije. Ne postoji razlika između nastale naknade i troška prodane robe ako se koristi sustav trajnog inventara ili sustav periodičnog inventara.

Perpetual FIFO jedan je od najčešćih sustava praćenja tokova troškova koji se danas koristi.