Negativno uvjeravanje

Negativno uvjerenje je izjava CPA-a da nisu pronađeni štetni problemi u vezi s točnošću financijskih izvještaja klijenta. Ovo se uvjerenje najčešće daje u sljedećim okolnostima:

  • Kada se od CPA-a zatraži da da mišljenje u vezi s financijskim izvještajima koji su već dobili revizijsko mišljenje, obično u ranijem razdoblju.

  • Kad se od CPA-a zatraži da da mišljenje u vezi s financijskim informacijama na koje se oslanja kao dio izdavanja vrijednosnih papira.

Ova vrsta uvjerenja dopuštena je samo kada CPA izravno prikuplja revizijske dokaze, umjesto da se oslanja na dokaze prikupljene od treće strane. Postupci revizije koji se koriste kao osnova za negativnu izjavu o uvjerenju nisu toliko robusni koliko bi bili potrebni za uobičajenu pozitivnu izjavu o uvjerenju.