Račun vlasničkog kapitala

Račun vlasničkog kapitala je račun glavnice naveden u bilanci poduzeća. Predstavlja neto vlasničke interese ulagača u posao. Ovaj račun sadrži sljedeće podatke:

  • Ulaganje vlasnika u posao
  • Neto prihod ostvaren od poduzeća
  • Smanjeno za sve izvlačenja isplaćena vlasnicima

Podaci na računu vlasničkog kapitala bit će u potpunosti aktualni tek do kraja prethodne fiskalne godine. Za tekuću godinu na privremenim računima evidentirat će se sljedeće transakcije koje će se na kraju fiskalne godine isprazniti na račun vlasničkog kapitala:

  • Svi računi prihoda
  • Svi računi troškova
  • Svi računi dobiti i gubitka
  • Vlasnici izvlače račun

Dakle, da biste dobili potpuno trenutni iznos kapitala vlasnika, morate objediniti sve prethodne račune, kao i završno stanje na računu kapitala vlasnika.