Okvir posebne namjene

Okvir za posebne namjene je nefinancijski okvir financijskog izvještavanja koji koristi novčanu, poreznu, regulatornu, ugovornu ili drugu osnovu računovodstva. Na primjer, računovodstvena porezna osnova koristi se za podnošenje porezne prijave organizacije za razdoblje obuhvaćeno njezinim financijskim izvještajima. Ti su okviri dizajnirani za specijaliziraniju publiku od jednog od općih okvira, poput općeprihvaćenih računovodstvenih načela (GAAP).

Priroda okvira za posebne namjene može izmijeniti sadržaj i format financijskih izvještaja subjekta i pratećih objava. Vrsta okvira za posebne namjene trebala bi biti navedena u sastavljanju, pregledu ili revizorskom izvješću koje revizor izdaje; mogu biti potrebna dodatna otkrivanja.