Povratak na definiciju ukupnog kapitala

Povrat ukupnog kapitala mjeri učinkovitost kojom se uložena sredstva koriste u poslu. Uspoređuje profitabilnost organizacije sa ukupnim iznosom uloženih sredstava u nju. Koncept je najprikladniji za tvrtke koje u svojoj strukturi kapitala koriste velike iznose duga. Ti subjekti koriste polugu za postizanje visokog povrata na kapital. Da bismo vidjeli kakav je njihov učinak kada koriste sve oblike financiranja, koristimo povrat ukupnog kapitala.

Formula povrata ukupnog kapitala je da se dobit prije kamata i poreza podijeli sa ukupnim iznosom duga i kapitala. Izračun je:

Zarada prije kamata i poreza ÷ (dug + kapital)

= Povrat ukupnog kapitala

Na primjer, tvrtka je generirala 150 000 USD zarade prije kamata i poreza. Na kraju izvještajnog razdoblja ima 300 000 USD duga i 700 000 USD glavnice. Njegov povrat na ukupan kapital iznosi:

150 000 USD zarade prije kamata i poreza ÷ (300 000 USD duga + 700 000 USD kapitala)

= 15% Povrat ukupnog kapitala

Mjerenje se može izmijeniti tako da se koristi operativna dobit ako postoje nestalni rezultati profitabilnosti iz financiranja i drugih aktivnosti koje materijalno iskrivljuju rezultate. Na primjer, može postojati velika količina prihoda zasnovanog na izvedenicama koji prikriva operativni gubitak.