Uobičajeno stanje na računu

Uobičajeno stanje je očekivanje da će određena vrsta računa imati bilo zaduženje ili kreditno stanje na temelju svoje klasifikacije unutar kontnog plana. Moguće je da račun za koji se očekuje da ima normalan saldo kao terećenje zapravo ima kreditni saldo i obrnuto, ali ove bi situacije trebale biti u manjini. Uobičajeno stanje za svaku vrstu računa zabilježeno je u sljedećoj tablici.