Gdje se u financijskim izvještajima pojavljuju dividende?

Dividenda je raspodjela dioničarima koja je proporcionalna broju dionica u vlasništvu. Dividenda nije trošak za tvrtku koja plaća, već raspodjela njegove zadržane dobiti.

Postoje četiri komponente financijskih izvještaja. Sljedeća tablica prikazuje kako se dividende pojavljuju ili utječu na svaku od ovih izjava (ako uopće):