Kako se obračunavaju novčane dividende

Kad upravni odbor proglasi novčanu dividendu, zadužite račun zadržane dobiti i odobrite račun za plaćanje dividende, smanjujući tako kapital i povećavajući obveze. Dakle, trenutačno se smanjuje dio kapitala u bilanci čim upravni odbor proglasi dividendu, iako još nije isplaćena gotovina.

Kada se dividenda kasnije isplati dioničarima, zadužite račun za plaćanje dividende i uplatite račun u gotovini, smanjujući tako gotovinu i nadoknadu obveze. Neto učinak ove dvije transakcije je smanjenje novca i kapitala, što znači da je cjelokupni učinak novčane dividende sadržan u bilanci; nema utjecaja na račun dobiti i gubitka, iako će se plaćanje prikazati kao upotreba novca u odjeljku financijskih aktivnosti izvještaja o novčanim tokovima.

Na primjer, upravni odbor Hostetler Corporation proglašava dividendu od 1 USD za svaku od 10.000 dionica tvrtke u prometu. Snimili biste sljedeći unos: