Definicija posljedičnog gubitka

Posljedični gubitak je gubitak koji je poduzeće pretrpjelo kad nije u mogućnosti koristiti svoju imovinu na predviđeni način. Posljedični gubitak obično nastaje kao rezultat štete uzrokovane prirodnom katastrofom, poput poplave ili potresa. Ako poduzeće ima osiguranje koje ga plaća za posljedične gubitke, može nadoknaditi neki dio iznosa tih gubitaka, ali obično ne puni iznos. Ako nema takvog osiguranja, društvo mora apsorbirati puni iznos tih gubitaka.

Kao primjer posljedičnog gubitka, proizvodna tvrtka je potpuno zatvorena razornom poplavom. Osiguranje imovine tvrtke nadoknadit će mu štetu na objektu i opremi; međutim, posljedični gubici koji proizlaze iz neaktivnosti tijekom razdoblja oporavka neće biti pokriveni osiguranjem imovine. Umjesto toga, menadžer rizika tvrtke mora steći osiguranje koje posebno osigurava pokriće tih gubitaka, što uključuje isplate naknade za zaposlenike, kao i fiksne operativne troškove.

Osiguranje koje osigurava pokriće za posljedične gubitke može pružiti širi opseg od pukih gubitaka koji proizlaze iz oštećene dugotrajne imovine. Pokriće se također može proširiti na gubitke zbog gubitka komunalnih usluga, poremećaja u lancu opskrbe i sličnih čimbenika. Polica osiguranja namijenjena za rješavanje posljedičnih gubitaka naziva se osiguranjem od prekida poslovanja.

Slični pojmovi

Posljedični gubitak je vrsta neizravnog gubitka.