Naknada za odobrenje zajma

Naknada za odobrenje zajma naplaćuje se zajmoprimcu kada je zajam prvotno izdan. Ova naknada namijenjena je pokrivanju troškova obrade novog zahtjeva za zajmom, što može uključivati ​​troškove povezane s poticanjem, refinanciranjem ili restrukturiranjem zajma. Umjesto da zajmodavcu nadoknadi stvarni nastali trošak, naknada se obično naplaćuje kao postotak od ukupnog iznosa zajma, što znači da zajmodavac može ostvariti značajan profit od naknade za pokretanje postupka. Zajmoprimac će možda moći pregovarati o veličini naknade koja se naplaćuje.