Vlasnički fond

Vlasnički fond koristi se u vladinom računovodstvu za obračun aktivnosti koje uključuju poslovne interakcije, bilo unutar vlade ili izvan nje. Dvije vrste vlasničkih fondova su fondovi poduzeća i fondovi internih usluga. Poduzetnički fond koristi se za obračun bilo koje aktivnosti za koju se vanjskim korisnicima naplaćuje naknada za robu i usluge. Aktivnost se mora prijaviti u fondu poduzeća u bilo kojoj od sljedećih okolnosti:

  • Djelatnost se financira dugom koji je osiguran samo zalogom neto prihoda od aktivnosti.

  • Troškovi pružanja usluga djelatnosti moraju se nadoknaditi naknadama, kako je predviđeno zakonima i propisima.

  • Politika cijena aktivnosti osmišljena je tako da nadoknadi njezine troškove.

Fond internih usluga koristi se za obračun aktivnosti koje pružaju robu ili usluge drugim fondovima, kao i odjelima ili agencijama primarne vlade ili drugim državnim tijelima na osnovi povrata troškova. Ovaj bi se fond trebao koristiti samo kada je vlada koja izvještava primarni sudionik u aktivnosti. Ako to nije slučaj, umjesto njega treba koristiti fond poduzeća.

Potrebni financijski izvještaji za vlasnički fond su sljedeći:

  • Izvještaj o neto poziciji

  • Izvještaj o prihodima, rashodima i promjenama neto pozicije fonda