Stanje zaduženja

Postoji nekoliko značenja izraza dugovanje . Oni su sljedeći:

  • Računovodstvo . Stanje na teret je stanje na računu gdje je pozitivno stanje na lijevoj strani računa. Računi koji obično imaju saldo zaduženja uključuju imovinu, troškove i gubitke. Primjeri tih računa su novac, računi potraživanja, unaprijed plaćeni troškovi, račun fiksne imovine (imovine), plaće (trošak) i račun gubitka od prodaje imovine (gubitak). Kontra računi koji obično imaju salda na teretima uključuju račune kontra odgovornosti, kontra kapital i konto prihoda. Primjer tih računa je račun trezorskih dionica (kontra kapital).

  • Račun u banci . Stanje na teret je negativno stanje gotovine na tekućem računu u banci. Kaže se da je takav račun prekoračen, pa mu zapravo nije dozvoljeno imati negativan saldo - banka jednostavno odbija počastiti bilo kakve čekove koji su predstavljeni na računu zbog kojih bi mogao imati stanje duga. Alternativno, banka će povećati stanje na računu na nulu putem aranžmana prekoračenja.

  • Dug . Stanje na teret je preostali iznos glavnice duga koji zajmoprimac duguje zajmodavcu.

  • Ulaganje . Stanje na teret je iznos gotovine koji broker posuđuje na margin račun ulagača za kupnju vrijednosnih papira i koji ulagač mora uplatiti na račun prije nego što se transakcija kupnje može izvršiti.