Potraživanja za zajmove

Potraživanja za zajmove račun je u glavnoj knjizi zajmodavca koji sadrži tekuće stanje svih zajmova koje mu zajmoprimci duguju. Ovo je primarni račun imovine zajmodavca.