Prihod od usluga

Prihod od usluga predstavlja prodaja koju je prijavilo poduzeće i koja se odnosi na usluge pružene svojim kupcima. Taj je prihod obično već naplaćen, ali može se priznati i ako nije fakturiran, sve dok je prihod ostvaren. Taj se prihod može agregirati u zasebnu stavku retka koja se pojavljuje pri vrhu računa dobiti i gubitka.

Prihod od usluga ne uključuje prihod od otpreme robe, niti prihod od kamata.