Fiducijarni fond

Fiducijarni fond koristi se u državnom računovodstvu za izvještavanje o imovini koja se drži u povjerenju za druge. Kada se financijski izvještaji pripremaju za fiducijarne fondove, oni se prezentiraju pomoću fokusa mjerenja ekonomskih resursa i računovodstvenog razgraničenja. Potrebni financijski izvještaji za fiducijarni fond su sljedeći:

  • Izjava o fiducijarnoj neto poziciji

  • Izvještaj o promjenama u fiducijarnoj neto poziciji

Klasifikacija fiducijarnih fondova uključuje sljedeće fondove:

  • Agencijska sredstva . Koristi se za izvještavanje o resursima koji se drže u pritvoru, gdje se sredstva primaju, privremeno ulažu i doznačuju drugim stranama.

  • Investicijski povjerenički fondovi . Koristi se za izvješćivanje o vanjskom dijelu investicijskog fonda koji izvještava država sponzoruša.

  • Zakladni fondovi za mirovine i naknade zaposlenih . Koristi se za izvještavanje o imovini koja se drži u povjerenju za mirovinske programe, druge planove naknada nakon zapošljavanja i planove naknada zaposlenicima.

  • Zaklade privatne namjene . Koristi se za izvještavanje o aranžmanima povjerenja u kojima su korisnici pojedinci, privatne organizacije i druge vlade.