Trgovanje vrijednosnim papirima

Trgovački vrijednosni papiri su kategorija vrijednosnih papira koji uključuju i dužničke i vlasničke vrijednosne papire, a koje subjekt namjerava prodati u kratkom roku s dobiti koja očekuje da će ga generirati povećanjem cijene vrijednosnih papira. Ovo je najčešća klasifikacija koja se koristi za ulaganja u vrijednosne papire.

Trgovanje se obično obavlja putem organizirane burze koja djeluje kao posrednik između kupca i prodavatelja, iako je također moguće izravno sudjelovati u transakcijama kupnje i prodaje s drugim ugovornim stranama.

Vrijednosni papiri kojima se trguje evidentiraju se u bilanci ulaganja po fer vrijednosti na datum bilance. Ova vrsta tržišnog vrijednosnog papira uvijek je u bilanci pozicionirana kao tekuća imovina.

Ako dođe do promjene fer vrijednosti takve imovine iz razdoblja u razdoblje, ta se promjena priznaje u računu dobiti i gubitka kao dobitak ili gubitak.

Ostale vrste tržišnih vrijednosnih papira klasificiraju se kao raspoložive za prodaju i drže do dospijeća.