Je li amortizacija fiksni trošak ili varijabilni trošak?

Amortizacija je fiksni trošak, jer se ponavlja u istom iznosu tijekom razdoblja korisnog vijeka trajanja imovine. Amortizacija se ne može smatrati promjenjivim troškom, jer ne ovisi o opsegu aktivnosti. Međutim, postoji iznimka. Ako poduzeće koristi metodologiju amortizacije koja se temelji na korištenju, tada će amortizacija nastati po obrascu koji je usklađeniji s promjenjivim troškovima.

Na primjer, stroj za sječu amortizira se na temelju broja sati korištenja, tako da će troškovi amortizacije varirati ovisno o broju posječenih stabala. Ako se ta stabla tada prodaju radi stvaranja prihoda, onda se može reći da se povezana amortizacija ponaša više kao promjenjivi trošak nego fiksni trošak. Međutim, sustavi amortizacije temeljeni na korištenju nisu uobičajeni, pa se u većini slučajeva amortizacija ne može smatrati promjenjivim troškom.

Ako se amortizacija smatra fiksnim troškom, ona se uključuje u brojnik formule koja se koristi za izračunavanje dobiti u slučaju povrata, a to je:

Ukupni fiksni troškovi ÷ Marža doprinosa% = Ravnotežna prodaja

Ako se amortizacija smatra promjenjivim troškom, za koji se slučaj može argumentirati ako se koristi amortizacija temeljena na korištenju, tada se ona koristi za smanjenje iznosa postotka marže doprinosa u nazivniku jednadžbe.