Odnos između financijskih izvještaja

Financijski izvještaji sastoje se od računa dobiti i gubitka, bilance stanja i izvještaja o novčanim tokovima. Ove su tri izjave međusobno povezane na nekoliko načina, kao što je navedeno u sljedećim točkama:

  • Brojka neto dobiti u računu dobiti i gubitka dodaje se stavci zadržane dobiti u bilanci, što mijenja iznos glavnice naveden u bilanci.
  • Brojka neto dobiti također se pojavljuje kao stavka u odjeljku novčanih tokova iz poslovnih aktivnosti u izvještaju o novčanim tokovima.
  • Promjene u različitim stavkama u bilanci preusmjeravaju se na stavke novčanog toka navedene u izvještaju o novčanim tokovima. Na primjer, povećanje nepodmirenog iznosa zajma pojavljuje se i u odjeljku pasive bilance (kao tekuće stanje) i u odjeljku novčanih tijekova iz financijskih aktivnosti u izvještaju o novčanim tokovima (u iznosu povećanog promijeniti).
  • Završni saldo gotovine u bilanci također se pojavljuje u izvještaju o novčanim tokovima.
  • Kupnja, prodaja ili drugo raspolaganje imovinom pojavljuje se i u bilanci (kao smanjenje imovine) i u računu dobiti i gubitka (kao dobitak ili gubitak, ako postoji).

Ukratko, financijski izvještaji vrlo su međusobno povezani. Slijedom toga, prilikom pregleda financijskih izvještaja organizacije, treba ispitati sve financijske izvještaje kako bi se dobila cjelovita slika o njezinoj financijskoj situaciji.