Dodjela

Alokacija je postupak prebacivanja općih troškova na troškovne objekte, koristeći racionalnu osnovu raspodjele. Alokacije se najčešće koriste za dodjelu troškova proizvedenoj robi, koja se zatim pojavljuje u financijskim izvještajima poduzeća ili u trošku prodane robe ili u imovini zaliha. Ako se financijski izvještaji neće distribuirati izvan entiteta, tada je manja potreba za korištenjem alokacija.

Ako se koristi nepravilno, raspodjela troškova može prouzročiti netočne odluke uprave. Na primjer, dodjelom režijskih troškova proizvodu može se činiti da ima pretjerano nizak profit, što bi moglo dovesti do odluke o ukidanju proizvoda koji još uvijek donosi razumnu maržu doprinosa.