Razlika između bruto i neto marže

Bruto marža je razlika između prihoda i troškova prodane robe, što ostavlja rezidualnu maržu koja se koristi za plaćanje prodaje i administrativne troškove. Neto marža je preostala zarada koja ostaje nakon što se svi troškovi oduzmu od prihoda. To znači da između bruto i neto marže postoje sljedeće ključne razlike:

  • Lokacija računa dobiti i gubitka . Bruto marža nalazi se na sredini niže bilance uspjeha, odmah nakon stavke troška prodane robe. Neto marža nalazi se na dnu računa dobiti i gubitka, prateći sve stavke rashoda.
  • Veličina . Bruto marža je uvijek veća od neto marže, jer bruto marža ne uključuje prodajne i administrativne troškove.
  • Porezni učinak . Bruto marža nije neto od bilo kakvih troškova poreza na dohodak, dok neto marža uključuje učinke poreza na dohodak.
  • Vrsta uključenja troškova . Vjerojatnije je da će bruto marža sadržavati visok udio promjenjivih troškova, uključujući izravne materijale potrebne za generiranje prodaje. Neto marža sadrži znatno manji udio varijabilnih troškova, jer uključuje i prodajne i administrativne troškove, od kojih su mnogi fiksni troškovi.

Bruto i neto marža smatraju se presudnima za financijsko zdravlje poduzeća, pa se pomno prate na liniji trenda. Svaki pad bilo kojeg mjerenja vjerojatno će pokrenuti detaljnu istragu od strane uprave.