Nepredviđeno razmatranje

Nepredviđena naknada obveza je stjecatelja da prenese dodatnu imovinu ili udjele u kapitalu bivšim vlasnicima stečenog društva. Iznos ove naknade može biti značajan, ovisno o naknadnom izvršavanju stečenog društva.

Uvjeti pod kojima će se obračunati i platiti ova naknada dio su ugovora o stjecanju. Naknada će se platiti samo ako se dogode određeni budući događaji ili su ispunjeni uvjeti. Iznos plaćene potencijalne naknade evidentira se po fer vrijednosti u računovodstvenim evidencijama stjecatelja.