Obračunavanje naknade za unapređenje stanara

Zakupodavac nekretnine može zakupniku dodijeliti naknadu koja će se koristiti za poboljšanje unajmljene imovine. Ispravno računovodstvo ove naknade za unaprjeđenje stanara ovisi o tome hoće li najmoprimac posjedovati rezultirajuća poboljšanja u zakupu i hoće li se raditi o aranžmanu izravne naknade. Opcije su:

  • Zakupac je vlasnik poboljšanja . Ako je najmoprimac vlasnik poboljšanja, najmoprimac prvobitno bilježi dodatak kao poticaj (koji je odgođeni kredit) i amortizira ga tijekom trajanja najma ili korisnog vijeka poboljšanja, bez ostatka vrijednosti . Uobičajeno, rok najma je korišteno razdoblje amortizacije. Ovo je u osnovi negativna uplata stanarine.

  • Zakupodavac je vlasnik poboljšanja . Davatelj leasinga bilježi trošak kao osnovno sredstvo i amortizira ga tijekom korisnog vijeka trajanja sredstva. Ako se stanar iseli i raskine pripadajući zakup prije kraja razdoblja amortizacije, najmodavac može nastaviti amortizirati prema izvornom izračunu amortizacije. Ako je zgrada naknadno uništena ili oštećena, najmodavac otpisuje preostali neamortizirani saldo rashoda koji se u računu dobiti i gubitka prikazuje kao gubitak.

  • Protočni aranžman . Ako najmodavac izravno nadoknađuje najmoprimcu troškove poboljšanja zakupnine, ovo je protočni aranžman u kojem najmoprimac ne evidentira nikakva osnovna sredstva povezana s plaćanjima. Umjesto toga, najmoprimac u početku plaća poboljšanja, a ta se plaćanja nadoknađuju nedugo nakon toga primanjima od zakupodavca.

Povjerenstvo za vrijednosne papire i burze (SEC) također je primijetilo da kada primatelj najma prima gotovinu prema onome što se ocjenjuje kao aranžman za poticanje najma, novčani priljev treba navesti u odjeljku operativnih aktivnosti u izvještaju o novčanim tokovima najmoprimca kao poticaj najma . Također, sva plaćanja izvršena za poboljšanja zakupa trebaju biti navedena u odjeljku investicijskih aktivnosti u izvještaju o novčanim tokovima.