Opći fond

Opći fond je primarni fond koji koristi državni entitet. Ovaj se fond koristi za evidentiranje svih priljeva i odljeva resursa koji nisu povezani s namjenskim fondovima. Aktivnosti koje se plaćaju iz općeg fonda čine osnovne administrativne i operativne zadaće vladinog tijela. Budući da glavnina svih resursa teče kroz opći fond, najvažnije je zadržati kontrolu nad troškovima iz njega.