Model revizijskog rizika

Model revizijskog rizika određuje ukupan iznos rizika povezan s revizijom i opisuje kako se tim rizikom može upravljati. Izračun je:

Revizijski rizik = Rizik kontrole x Rizik otkrivanja x Inherentni rizik

Ti su elementi modela revizijskog rizika:

  • Kontrolni rizik . Ovaj je rizik uzrokovan neuspjehom postojećih kontrola ili nedostatkom kontrola, što dovodi do netočnih financijskih izvještaja.

  • Rizik otkrivanja . Ovaj je rizik uzrokovan neuspjehom revizora u otkrivanju značajnih pogrešnih prikazivanja u financijskim izvještajima.

  • Inherentni rizik . Ovaj je rizik uzrokovan pogreškom ili propustom koji proizlaze iz čimbenika koji nisu upravljački kvarovi. Ovaj je rizik najčešći kada su računovodstvene transakcije prilično složene, postoji visok stupanj prosudbe koji je uključen u računovodstvo transakcija ili je razina obuke računovodstvenog osoblja niska.

Kada planira revizijski angažman, revizor mora pregledati svaku od supsidijarnih razina rizika kako bi utvrdio ukupni iznos revizijskog rizika. Ako je razina rizika previsoka, revizor provodi dodatne postupke kako bi smanjio rizik na prihvatljivu razinu. Kada je razina kontrolnog rizika i inherentnog rizika visoka, revizor može povećati veličinu uzorka za revizijsko testiranje, smanjujući tako rizik otkrivanja. Suprotno tome, kad se rizik kontrole i inherentni rizik smatraju niskim, revizoru je sigurno smanjiti veličinu uzorka za revizijsko testiranje, što povećava rizik otkrivanja.