Prijenos knjiga

Prijenos knjige je prijenos zakonskog prava vlasništva nad imovinom, bez fizičkog premještanja imovine na novog vlasnika. Najčešća upotreba koncepta je kada banka prenosi sredstva s računa uplatitelja na račun primatelja kada su oba računa u istoj banci. To rezultira vrlo brzim čišćenjem sredstava, tako da primatelj novca može gotovo odmah iskoristiti preneseni novac.