Kapitalni najam nasuprot operativnog najma

U najmu kapitala smatra se da je najmoprimac vlasnik imovine u najmu i financira ga zajmom najmodavca. Na temelju ove oznake vlasništva, najmoprimac obračunava zakup kapitala na sljedeći način:

  • Primatelj najma imovinu evidentira kao dugotrajnu imovinu
  • Najmoprimac evidentira troškove amortizacije za iznajmljenu imovinu (obično tijekom trajanja najma)
  • Najmoprimac evidentira obvezu za sadašnju vrijednost unajmljene imovine, koristeći diskontnu stopu koja je niža od implicirane stope najmodavca ili posudbene stope posudbe najmoprimca
  • Kako se vrše plaćanja najma, najmoprimac evidentira svaku uplatu kao kombinaciju troškova kamata i smanjenja upravo navedene obveze

U operativnom najmu smatra se da je najmodavac vlasnik imovine u najmu, a najmoprimac iznajmljuje imovinu. Na temelju ove oznake vlasništva, najmoprimac obračunava operativni najam na sljedeći način:

  • Primatelj najma evidentira svako plaćanje najma kao operativni trošak

Zbog različitog računovodstva koje se koristi za svaku vrstu najma, očigledne su sljedeće razlike između njih:

  • Kapitalni najam rezultira time da se osnovna imovina evidentira u bilanci. Nijedna imovina nije evidentirana za operativni najam.
  • Kapitalni najam rezultira troškom amortizacije koji se tereti u računu dobiti i gubitka. Za operativni najam ne obračunava se amortizacija.
  • Rezultat operativnog najma je trošak najma koji se tereti u računu dobiti i gubitka. Ne postoji takva naknada za najam kapitala, gdje se trošak dijeli između troška amortizacije i troška kamata.
  • Kapitalni najam rezultira obvezom za sadašnju vrijednost ukupnih plaćanja najma koja se evidentira u bilanci. Ne evidentira se nikakva obveza za operativni najam, osim za tekući najam.
  • Operativni najam rezultira svim isplatama koje prolaze kroz odjeljak operativnih aktivnosti u izvještaju o novčanim tokovima. Za najam kapitala, kamatni dio svake isplate pojavljuje se u odjeljku operativnih aktivnosti, dok se glavni dio svake isplate pojavljuje u odjeljku financijskih aktivnosti.