Fond internih usluga

Fond internih usluga je fond koji se koristi u državnom računovodstvu za praćenje robe ili usluga koje se prebacuju između odjela na osnovi naknade troškova. Primjer fonda internih usluga je odjel za održavanje koji pruža usluge održavanja opreme drugim odjelima. Ova vrsta fonda koristi se za utvrđivanje troškova pružanja određene robe i usluga.