Sredstvo s pravom korištenja

Sredstvo s pravom korištenja je pravo najmoprimca da koristi sredstvo tijekom trajanja najma. Imovina se izračunava kao početni iznos obveze najma, uvećan za sva plaćanja najma koja su izvršena najmodavcu prije datuma početka najma, plus svi nastali početni izravni troškovi umanjeni za sve primljene poticaje za zakup.

Razdoblje amortizacije imovine s pravom korištenja je od datuma početka najma do ranijeg kraja razdoblja najma ili kraja korisnog vijeka upotrebe sredstva. Iznimka je kada je opravdano sigurno da će najmoprimac iskoristiti opciju kupnje sredstva, u tom slučaju razdoblje amortizacije traje do kraja korisnog vijeka upotrebe sredstva.

Ako se utvrdi da je imovina s pravom korištenja umanjena, umanjenje se odmah evidentira, čime se smanjuje knjigovodstvena vrijednost imovine. Naknadno mjerenje izračunava se kao knjigovodstvena vrijednost neposredno nakon transakcije umanjenja, umanjena za bilo koju naknadnu akumuliranu amortizaciju.

Po prestanku najma, imovina prava korištenja i s tim povezana obveza najma uklanjaju se iz knjiga najmoprimca. Razlika između dva iznosa knjiži se kao dobitak ili gubitak u to vrijeme.