Zarađene naknade

Zarađene naknade su račun prihoda koji se pojavljuje u odjeljku prihoda na vrhu računa dobiti i gubitka. Sadrži prihod od naknada ostvaren tijekom izvještajnog razdoblja. Iznos iskazan kao zarađena naknada bio bi iznos gotovine primljene od kupaca tijekom izvještajnog razdoblja, ako izvještajni subjekt posluje po novčanoj osnovi računovodstva. Alternativno, račun sadrži iznos naknada koje su stvarno zarađene tijekom izvještajnog razdoblja, bez obzira na iznos gotovine primljene od kupaca, ako izvještajni subjekt posluje po računovodstvenom načelu nastanka događaja.

Račun zarađenih naknada najčešće se koristi u uslužnoj industriji, gdje sadrži račune za usluge kao što su porezno savjetovanje, naknade za reviziju i opće savjetovanje. Račun se također može koristiti u situacijama kada se kupcima prodaje kombinacija robe i usluga; u ovom se slučaju prihodi raspodjeljuju između računa zarađenih naknada (za pružene usluge) i jednog ili više računa prodane robe.

Slični pojmovi

Zarađene naknade slične su pruženim uslugama , budući da se oba koncepta obično usredotočuju na pružanje usluga temeljenih na radu.